عکسهایی از خورهه

در این پست چند عکس از خورهه می گذارم

کوه طایقان

نمایی از کوه طایقان و دشتهای خورهه

کوه طایقان و خورهه

نمایی دیگر از کوه طایقان و روستای خورهه در زیر آن

امامزاده خورهه

امامزاده خورهه در حال بازسازی

امامزاده خورهه

امامزاده خورهه در حال بازسازی

امامزاده خورهه

امامزاده خورهه در حال باز سازی (شناژ بندی)

امامزاده خورهه

نمایی دیگر از امامزاده خورهه در حال بازسازی

تابلوی خورهه

تابلوی تعیین مسیر بر سر دوراهی خورهه